نمایش یک نتیجه

سود سوزآور یا سدیم هیدروکساید (NaOH)

نام علمی سود پرک: هیدروکسید سدیم نام صنعتی : سود سوز آور نام های دیگر : سود جامد پرک ،سود