نمایش یک نتیجه

استئاریک اسید (stearic acid)

استئاریک اسید یک اسید آمینه سفید رنگی پرکاربرد است که به صورت پودر یا پرک می باشد. دمای ذوب :